GEMEENTEAVOND ANDERS!

U weet dat de kerkenraad, volgens de kerkorde, in het najaar de begrotingen van de kerkrentmeesters en diaconie voor het volgend jaar aan de gemeente moet voorleggen en in elk voorjaar de jaarrekeningen van het jaar daarvoor. Onze gemeente stelde hiervoor steeds een zogenaamde ‘gemeenteavond’ vast, waarin dit werd gedaan.

Te beginnen met de begrotingen voor het jaar 2017 willen wij, net als veel andere gemeenten, deze verplichte vergadering houden op de avond van 2 november aanstaande. Het is dan dankdag en aansluitend aan de dankdienst op deze avond, nodigen wij alle gemeenteleden uit om kennis te nemen van de cijfers en hierover vragen te stellen aan kerkrentmeesters en diaconie. Twee zondagen hiervoor liggen de cijfers al ter inzage in de kerkgebouwen.

Het presenteren van de cijfers (aanvang + kwart voor 9) in het bijgebouw van de Kruiskerk via de beamer duurt naar onze inschatting 30 minuten. Daarna wordt er namens onze beroepingscommissie een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot dat beroepingswerk en worden zo mogelijk de vragen beantwoord die de aanwezigen stellen.
Er is dan op 23 oktober al voor de eerste keer een dienst geleid door de proponent, van wie de beroepingscommissie de verwachting heeft dat ze (mevrouw Sifra M. Baayen-Op ’t Land) onze vacature op een goede manier kan invullen. Voor de 13e november staat een tweede preekbeurt door haar gepland, waarna de beroepingscommissie een eindoordeel vormt en haar advies (hopelijk unaniem) rapporteert aan de kerkenraad. De kerkenraad vraagt daarna nogmaals de mening van de gemeente en neemt daarna een beslissing over deze sollicitatieronde.

Wij rekenen op uw komst de 2e november (zie ook uitnodiging in ons kerkblad Ûnderweis), maar natuurlijk ook op uw constructieve inbreng in de uiteindelijke beslissing van uw kerkenraad. Alleen kunnen we dat niet.

Tot ziens op 2 november om 20.30 uur in de Kruiskerkzaal.

Namens de kerkenraad, de voorzitter
Piet van Koningsveld