Classicale vergadering 27 juni 2018

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND     CLASSIS FRYSLÂN

 1. Opening

Na het lezen van 2 Tim. 1: 6-14 vraagt de preses aandacht voor de tekst die hij uitwerkt in zijn korte overweging ter opening van deze classicale vergadering: ‘Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd.” Hij sluit af met een gebed om kracht.

 1. Vaststelling agenda

Onder punt 10 zal K.Dijkstra toelichten welke punten in de transitie aandacht vragen.

Agendapunt 11 wordt uitgebreid met twee onderwerpen: a. informatie over de benoeming van een voorzitter voor de visitatiecommissie en b. een bespreking van de vorm van de communicatie tussen classis en gemeenten.

 1. Appèl nominaal

De preses constateert dat naar goed gebruik nagenoeg alle afwezigen tevoren kennis hebben gegeven van hun absentie. Het quorum is aanwezig.

Naast de afgevaardigden zijn  aanwezig toekomstig classis-predikant ds. W.Beekman, adviseur K.Dijkstra, leden van het CRO-moderamen (tot en met punt 4) en ds. H.Wagenaar, H.Kroes en G.Last als afvaardiging van de Stichting Nijkleaster.

 1. Verslag van de classicale vergadering (CV) van 16-05-2018

Het verslag hoeft niet te worden aangevuld en ondergaat geen wijziging. Daarmee is het goedgekeurd en vastgesteld.

N.a.v. punt 9 merkt K.Dijkstra op dat de oude classes ook hun jaarrekening 2018 op hun website moeten publiceren én naar het CCCB moeten sturen.

Bestaat de eigen website niet meer, dan zal de nieuwe classis de jaarrekening straks moeten opnemen op de nog te bouwen website.

N.a.v. punt 12 meldt de preses dat op 2 juni vijf BM-leden uit Friesland naar Doorn reisden  en de PKN-bijeenkomst voor de nieuwe moderamina bijwoonden.

       Afscheid van moderamen CRO

Met waarderende woorden voor de moderamernleden ds.L.Bergstra, scriba P. van Asperen en notulist A.Bos dankt de preses hen voor het werk dat zij in het CRO én daarvoor vele jaren hebben verzet. Ieder ontvangt een attentie. Helaas heeft het BM vice-voorzitter         ds. E.Jongstra over het hoofd gezien en niet voor 27 juni uitgenodigd; per post zal ook hij  onze dank ontvangen.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen                                                             

– Eerste mededeling is dat de bevestiging van ds. W.Beekman als classispredikant voor de classis Fryslân plaatsvindt op 16 september. Locatie zal zijn de Trinitaskerk in Heerenveen.

De vraag of er onder de aanwezigen mensen zijn die willen helpen de dienst verder voor te bereiden, wordt positief beantwoord door mevr. W.Kronemeijer en de heer J.de Jong.

–  De scriba deelt mee dat de volgende classicale vergadering staat gepland voor 10 oktober, Het betreft dan opnbieuw een woensdagavond; voor het rooster 2019 wordt echter ook gezocht naar andere avonden.

–  Vanuit de landelijke organisatie van de PKN is het streven uniforme mailaccounts voor de classes aan te maken. Dat wordt voor Fryslân  classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl. Waar deze accountnaam niet gewijzigd kan worden, verkiest de scriba voor alle digitale verkeer binnen de classis het gebruik van classisfryslan@gmail.com

 1. Financiën en financieel beleid classis Fryslân

¬ J. de Jong, lid van de financiële commissie, meldt dat penningmeester P. van Asperen nog niet in staat is rekeningen te betalen. Hij heeft wel tekenbevoegdheid maar kan nog niet op de juiste wijze geld overmaken.

¬ Voor de dienst met de bevestiging van de classispredikant stelt de landelijke organisatie       € 1000,- beschikbaar. Met  de kerk in Heerenveen zal worden overlegd hoe de huur van de Trinitas kan worden bijgesteld.

¬ Voor de betaling van de reiskostendeclaraties is door de classis nog geen tarief vastgesteld. De landelijke PKN betaalt € 0,28 per afgelegde km eigen vervoer, maar is dat voor de classis niet iets te hoog? Besloten wordt het eigen tarief vast te stellen wanneer de begroting 2019 wordt behandeld en tot die tijd wel € 0,28 te betalen.

Overigens worden classicale begrotingen en jaarrekeningen na vaststelling ook naar het CCBB gestuurd.

 1. Vaststellen Huishoudelijk Reglement classis Fryslân en Verkiezingsregeling                                                        

Zowel Regeling als Reglement zijn  aangepast aan de opmerkingen en besluiten van          16 mei 2018. In het HR moet de aanduiding Friesland in 6.2 worden gecorrigeerd naar Fryslân. Beide regelingen worden hierna vastgesteld.

 1. Gesprek met/over Nijkleaster

Ds. Hinne Wagenaar leidt het onderwerp in met de korte greschiedenis van het pioniersproject Nijkleaster dat in 2012 van start ging. Hij wijst erop dat de kerkelijke steun voor het project tot 2019 is gegarandeerd, dat Nijkleaster daarna zelf voor inkomsten verantwoordelijk is. Intussen wordt de Stichting Nijkleaster, opgezet vanuit de gemeenten van Jellum, Beers, Weidum en Jorwert, ook gesteund door Mantgum. In het nieuwe plan voor 2019-2016 staat de uitbreiding met een ‘klooster’ centraal. H.Kroes, voorzitter van de stichting, legt uit wat dat financieel betekent. Het huidige project kan zichzelf nu financieel redden; de exploitatie van het nieuwe ‘klooster’ lijkt ook geen probleem te worden maar de aanschaf van de monumentale doch vervallen boerderij gaat de financiën van de stichting te boven. Naast crowdfunding en zelfwerkzaamheid blijft er alrtijd nog een tekort van een miljoen dat overbrugd moet worden. Daarvoor denkt men aan de mogelijkheid dat de kerken van Fryslân een lening verstrekken aan de stichting.

Wat kan de classis hierin betekenen? ‘De stipe fan ‘e klassis’ kan een ondersteuning zijn in het streven van het nieuwe project ‘in Frysk projekt te meitsjen’. Zou het ook mogelijk zijn dan de stichting als een kerkelijke organisatie te bestempelen?

Vanuit de vergadering klinken diverse vragen en opmerkingen.

Opm.: Wanneer de classsis het project aanbeveelt, is dat een steun in de rug voor de stichting bij de benadering van de kerkenraden.

Vr.: Zijn er al contacten met CvK’s gelegd? Antw.: Het is belangrijk dat de kerkenraden mee willen doen, vandaaruit kan dan het eigen CvK worden gestimuleerd tot participeren. In het exploitatie-overzicht is gerekend met rente en aflossing.

Vr.: Gaat de stichting bij de gemeentes ook de risico’s van de investering melden? Ant.: De stichting gaat pas tot koop over als alle geld is toegezegd; zonder geld geen project.

Vr.: Wat zit er voor de kerken in? Antw.: Zie naar de ervaringen die mensen meebrengen vanuit Taizé of vanaf Iona. Ook vanuit Nijkleaster nemen mensen hun beleving mee naar huis, om die in te brengen in de eigen gemeente.

Slotsom: in oktober zal de classicale vergadering een besluit nemen over een concrete  aanbeveling; een CCBB-vertegenwoordiger zal voor dat agendapunt in de CV worden uitgenodigd. De stichting zal zorgen voor financiële suggesties die naar de gemeenten kunnen.

 1. Bijdrage advieslijst voor 2018                                                                                        

Een vraag naar de aanbeveling van alleen de Stichting Present in Leeuwarden – waar er elders ook stichtingen van die naam zijn – krijgt als antwoord dat Leeuwarden mogelijk als enige een aanvraag heeft ingediend. Hierna wordt besloten dat de lijst naar de diaconieën kan.

 1. Relatie van classis en ringen
  1. Wens om Ringen te splitsen / te vermeerderen. De preses geeft aan dat het breed moderamen liever niet direct een opdeling van de Ringen ziet  als dat betekent dat er nieuwe Ringen worden gevormd. De consequenties voor de afvaardiging naar de classis en de verdeling van de geoormerkte financiën zijn ook nog niet  duidelijk. Bovendien zijn bijeenkomsten van de Ring bedoeld als ontmoetingen. Het is dus altijd mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarvoor, bepaald door regio en/of onderwerp, niet alle gemeenten binnen de Ring worden aangeschreven.
   Vanuit de Ring Buitenpost – met reeds opsplitsing in gevorderde voorbereiding – wordt bepleit een datum te noemen waarop het ‘niet direct’ een einde kent. Daaraan wordt niet tegemoet gekomen.                                                                                Adviseur K.Dijkstra merkt op dat een overstap naar een andere Ring, ook als die het gevolg is van een opdeling in nieuwe Ringen, de goedkeuring van het BM vereist, net als voorheen het geval was bij een gewenste indeling in een andere classis. Dit vooral in verband met (de (getalsmatige bepaling van) de afvaardiging naar de classicale vergadering.
   Uit de vergadering komt de wens om als CV niet telkens een aangepaste versie van het HR ter goedkeuring voorgelegd te krijgen.
   De scriba zal de contactpersonen van de Ringen per mail op de hoogte stellen van de opstelling van het BM.
  2. Verkiezing 2019: procedure opvolging aftredende afgevaardigde. De scriba zal inventariseren welke afgevaardigden wanneer aftreden; niet ieder heeft namelijk voor vijf jaar toegezegd en de eerste CV hoeft ook niet als geheel over vijf jaar aftredend te zijn.
  3. Toegevoegd punt: K.Dijkstra meldt dat zowel de YKFE als de Commissie Vakantieweken graag zelf over financiën willen kunnen beschikken. De YKFE denkt aan de vorming van een stichting die voldoet aan de regels van de kerkorde en dan als ‘protestantse stichting’ zelf fondsen aanschrijft en een eigen ANBI-status heeft. Kan de classicale vergadering, die rechtspersoonlijkheid heeft, de stichting oprichten?
   – De Commissie Vakantieweken heeft graag als zelfstandig rechtspersoon een eigen bankrekeningnummer. Ook het kunnen verzekeren van de vrijwilligers is reden tot de vraagals commissie rechtspersoon te mogen worden.
   In de vergadering van oktober komt op de agenda het wel/niet verlenen van een mandaat aan het BM om een en ander te regelen. K.Dijkstra zorgt voor de informatie over de regels waaraan een stichting moet voldoen.

11.  Afvaardiging naar Generale Synode na 2018

 1. Vanaf 1 januari 2019 is het aan de classis Fryslân om vijf personen naar de GS af te vaardigen. Samenstelling: twee diakenen, een predikant, een ouderling en een ‘vrije keuze uit de ambten’.
  Aan de huidige afgevaardigden is gevraagd wie afgevaardigde zou kunnen/willen blijven. Dat levert een tweetal op voor de predikantsplaats: ds. E.J.M.Peersmann en ds. C.K.J.Pronk. Als ouderling kan B.Kamphuis blijven; huidig ouderling-afgevaardigde J.W. Boorsma kan ook als diaken afgevaardigd worden. Tweede diaken en nieuw als afgevaardigde zou W. de Boer kunnen zijn. Als kandidaat ouderling-afgevaardigde meldt zich H.Veldhuis; voor die positie is er dus ook een tweetal.
  De scriba vraagt de CV-leden per mail om vóór 1 sept. namen door te geven van mogelijke kandidaat-afgevaardigden en hun ambt.
 2. De benoeming van een voorzitter voor de CCV verloopt niet via de classicale vergadering, staat dus ten onrechte geagendeerd.
 3. Het is nog niet duidelijk hoe de communicatie tussen classis en gemeenten het best vorm kan krijgen. De scriba stelt voor om na elke CV naar de contactadressen van de Ringen een korte weergave van onderwerpen en besluiten te sturen; zij beslissen dan wat ermee gebeurt.
  Na goedkeuring van het verslag – dus na de volgende CV – gaat het complete verslag naar de gemeenten.
 4. Het is (nog) niet bekend of er na de inwerkingtreding van de AVG in de landelijke PKN een functionaris-persoonsgegevens komt.
  Het verdient aanbeveling mails naar meer dan één adres onder bcc te versturen, ook binnen de  kerkelijke organisaties.
 1. Rondvraag

– Worden de Ringen geïnformeerd als er bijvoorbeeld een preekconsent of verlenging daarvan wordt verleend? Het antwoord is bevestigend.

– Is er in de classis nog een kerkelijk werker te vinden die minder dan 30-35% dienstverband heeft en in Joure aan de slag zou willen? De vraag gaat hiermee de classis in.

–  Bijna vergeten: het is goed om ook een tweede preses en tweede scriba te hebben. Daarvoor melden zich resp. ds.P. van Commenee en mevr. T. de Vries.

 1. Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.