Impressie vergadering Generale Synode ( April 2019)

De tweedaagse vergadering telde een (te) overladen programma zodat vooral op de eerste dag veel van de synodeleden werd gevraagd. De jaarlijkse ethische lezing van prof.dr. Gerrit Noort over vrijmoedigheid in het christelijk getuigen paste bij de beleidsplannen van veel Friese gemeenten.  Het was een pleidooi voor een ontspannen opstelling. Vrijmoedigheid in het spreken over het geloof is, volgens  Noort,  veel teveel tot gebod en lakmoesproef gemaakt. Dat hoeft niet. Onze roeping is verwachtingsvol navolgen van de Heer. En er niets mis met een kerk die zich ontspannen in de marge beweegt.

AANPASSEN REGELING PREEKCONSENT

Voor Fryslân was vooral het agendapunt rond voorstellen voor een aanpassing van de regeling  preekconsenten voor kerkelijk werkers  uitermate belangrijk. Hoewel het moderamen slechts een lichte aanpassing wilde, kwamen de Friese- en Groningse synodeleden met een viertal voorstellen die aandrongen op grotere stappen en een betere waardering van de voorganger-kerkelijk-werker.
Zo wilde het Noorden onder anderen een preekconsent voor de gehele classis van de gemeente die consent heeft aangevraagd; dat bij het benoemen van een ouderling-of diaken-kerkelijk werker dezelfde regel geldt als bij het beroepen  van een predikant  ( het Breed Moderamen van de classis erbij betrekken). Een meerderheid  wees de voorstellen van het Noorden af nadat het moderamen had benadrukt dat een en ander  vooruit  liep op de toegezegde bezinning van het ambt. Echter de problematiek in het Noorden werd duidelijk gevoeld en erkend dat de vragen rond de visie op gemeente-zijn, een  lichtere  organisatie en een ander type voorganger  veel overeenkomsten hebben  met vragen rond de steeds kleiner wordende gemeenten en de voorganger-kerkelijk-werker. Het moderamen zegde toe dat er overleg zal komen met het Noorden en dat mag als een  winstpunt worden ervaren. De problematiek staat nu helder op de kaart en krijgt in november een vervolg. Het pleidooi uit het Noorden om de ambtelijke handelingen van de voorganger versneld te herzien, kreeg om dezelfde reden geen meerderheid.

MOZAIEK VAN KERKPLEKKEN.

Een ander belangrijk agendapunt was Mozaïek van kerkplekken/kerngemeenten. De besluitvorming is een fase in een proces. In deze fase gaat het om de mogelijkheid tot zelfstandige en licht georganiseerde kerngemeenten. Er bestaat een neiging zichzelf te organiseren via een stichting buiten de kerk. Een drietal inleiders waaronder ds. Hinne Wagenaar van Nijkleaster luidden de discussie in. Het boekwerk met daarin een uitvoerig beleid- en besluitvoorstel riep veel reacties op. De vergaderorde kwam onder druk te staan door het grote aantal amendementen en tegenvoorstellen. Reacties als: moeten we niet eerst afwachten op de uitgewerkte visie over het ambt voor besloten wordt over een nieuwe categorie ‘dragers van het ambt van Woord en  sacrament’voor pioniersplekken die doorgroeien naar een lichtere vorm van volwaardige gemeente? En is het nodig daarvoor een nieuw opleidingstraject te starten?
De uitkomst van de lange discussie was om toch die  ruimte te geven. Er werd besloten om akkoord te gaan met het uitwerken van het voorstel om voor de vorming van  kerngemeenten aan te haken bij het bestaande ordinantie-artikel over buitengewone gemeenten (ord.2-5-2)

KERKCAMPUS

Het vormen van een kerkcampus waarmee de Dienstenorganisatie aan de slag wil, houdt  in dat met verwante organisaties wordt samengewerkt en samengeleefd onder het dak van een gezamenlijke projectorganisatie die ook ten goede komt voor de plaatselijke gemeenten. Bij de laatste werden de nodige vraagtekens gezet en tevens werd een financiële onderbouwing gemist. De visie werd aanvaard  na de toezegging dat er een aantal panels zullen komen van vertegenwoordigers van gemeenten om daarmee in gesprek te gaan over de dienstverlening. In november volgt de uitwerking van de plannen.

LIEDBOEK

Het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk kende een uitvoerige rapportage na de zogenoemde beproeving. Struikelblok , ook voor een aantal Friese synodeleden, was het voorstel van het moderamen  om het als een psalm- en gezangboek  van de kerk noemen . Het werd evenmin “het palm- en gezangboek “maar uiteindelijk  als Psalm en Gezangboek van de Kerk. De synode drong wel aan bij nieuwe druk de 150 psalmen die nu als lied worden aangegeven , duidelijker als psalmen aan te duiden. Van het nieuwe liedboek zijn inmiddels 300.000 verkocht.

OVERIGE ZAKEN

Bij presentatie van JOP kwam een krimpende kerk naar voren, 120.000 jeugdigen minder dan 10 jaar geleden. Van de peuters is slechts vier procent lid van de PKN. In veel gemeenten is er meer enthousiasme voor kinderwerk dan voor tienerwerk. Opvallend is tevens dat bij school en kerk blijkt dat men elkaar wat kwijt is geraakt. JOP heeft hiervoor een speciaal programma gemaakt dat in een aantal gemeenten enorm aanslaat..
Het huishoudelijk reglement werd aangepast in verband met de verkleining van de synode . Een voorstel uit  Groningen en Fryslân  synodeleden het recht te geven om zelf een punt op de agenda te zetten, werd overgenomen.
De evaluatie over misbruik in pastorale relaties  komt in het najaar.  De synode stemde in met een zoektocht van het dienstencentrum (Kerk in Actie) naar een nieuwe vorm van samenwerking met icco.
De eerste vergaderdag werd besloten met een Luthers H.A volgens de orde van hoofddienst die onlangs is vastgesteld door de Lutherse Synode. De 37 liederen van Luther zijn bij elkaar gebracht en op een zingbare wijze vertaald en in een bundel bijeengebracht.

De Generale Synode komt op 22 juni in een extra vergadering bijeen over  (andere) onderdelen van  Mozaïek van kerkplekken.

                            Een co-productie van Harmen Jansen en Willem de Boer