Fryske tsjinst

Zondag 1 mei zal er een Friestalige dienst zijn in de Kruiskerk, Duimstraat 16, Echtenerbrug. De dienst begint om 10.00 uur omdat we ook mensen uit de regio uitnodigen om aanwezig te zijn. Voorganger is ds. Evert van der Veen uit Oldemarkt, waarnemend predikant in de gemeente Echtenerbrug – Oosterzee.

Het thema sluit aan bij wat ons vandaag bezighoudt én heeft betrekking op ons nationale verleden: leef als vrije mensen!

Dat klinkt ons goed in de oren en misschien verwacht je niet dat dit in de bijbel staat: 1 Petrus 2: 16.

De vraag is wel: hoe gaan wij met die vrijheid om? Vrijheid is ook een opdracht en schept verantwoordelijkheid om goed met elkaar om te gaan. Vrijheid is dan ook roeping, lezen we in Galaten 5: 13.
Alle liederen van Liedboek 2103 zijn prachtig vertaald in het Fries, behalve één lied. Dat zingen we als slotlied…

U bent allen van harte welkom!

———————————————————————————————————————————

Snein 1 maaie sil d’r in fryske tsjinst wêze yn ‘e Krústsjerke, Duimstraat 16 in Ychtenerbrêge. De tsjinst begjint om 10 oere om’t wy ek minsken út ‘e omkriten útnoegje om oanwêzich te wêzen. Foargonger is ds. Evert van der Veen út Oldemarkt, waarnimmend predikant yn’ e gemeente Ychtenerbrêge – Eastersee.

It tema ferbint mei wat ús hjoed besig hâldt én hat relaasje mei ús nasjonaal ferline: libje as frije minsken!

Dat klinkt ús tige best yn ‘e earen en miskien ferwachtsje jo net dat dit yn ‘e Bibel stiet: 1 Petrus 2: 16.

De fraach is wol: Hoe gjin wy mei dy frijheid om? Frijheid is ek in opdracht en soarget foar ferantwurdlikens om goed mei elkoar te om te gean. Frijheid is in roping, lêze wy yn Galaten 5: 13.

Alle ferskes út Lieteboek 2013 binne prachtich oerset yn it frysk, útsein ien ferske. Dat sjonge wy as einferske …

Jo binne allegear tige wolkom!