Gemeenteavond

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de gemeenteavond op woensdag 23 mei in het bijgebouw van de Kruiskerk. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen krijgen de gelegenheid om hun jaarcijfers 2017 te presenteren. Zij geven u dan uitleg over de financiële zaken van onze kerk. Deze documenten liggen vooraf op zondag 13 mei in de Laurenskerk en 20 mei in de Kruiskerk. U mag de jaarrekeningen mee naar huis nemen, waarbij gevraagd wordt om hier zorgvuldig mee om te gaan.
Verder zal de voorzitter van de zendingscommissie een toelichting geven op haar financieel overzicht 2017.
De tweede helft van de avond gaan we in op liturgie. Wat doen we eigenlijk op zondagochtend en waarom? De Generale Synode benadrukt in haar Visiedocument ‘Kerk 2025, back to basics’ dat het goed is als kerk en kerkenraad om ons op de liturgie te bezinnen.
Daarom zal dominee S. Baayen-op ’t Land na de pauze vertellen over de geschiedenis van de liturgie en uitleg geven over de betekenis van de woorden, gebaren, gebeden en kleuren in het liturgie, zoals die in de eredienst van de Protestantse kerken worden gebruikt. In de liturgie gaat het om iets groter dan wijzelf, het gaat om God.
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om op 23 mei aanwezig te zijn. Allen van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
scriba, Jeannet Bakker-Veldstra