Kerkdienst – Laurenskerk

Ds. Pit, Drachten

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie (zie: bij de collecten)
Collecte: Kerk
Kinderdienst: Piertje Leffertstra
Oppasdienst: Blijke Oenema en Marrit Heddema

Collecte Najaarszending
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en het begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

 Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma

 Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!