1.1 Profielschets van de predikant(e) 

Algemeen:

Werkpercentage: Minimaal 0,6 fte, maximaal 0,8 fte
Modaliteit: Staand in het brede midden van de PKN met een open houding naar alle kanten. Gezocht wordt naar een persoon, die het in zich heeft om zowel de oudere jeugd, de middengroepen en de ouderen aan te voelen, aan te spreken en daarbij gehoor te krijgen.

Hij/zij wordt geacht het woord Gods vernieuwend en op een in deze tijd aansprekende manier over te brengen in de eredienst en pastoraal actief in de wijken in onze 5 dorpen aanwezig te zijn wanneer hij/zij signalen opvangt dat dit gewenst is. Eigen initiatief om mensen te bezoeken is van wezenlijk belang.

De geestelijke identiteit van de predikant komt hierin naar voren. Het helpt als de predikant uitstraling heeft, niet star is en open staat voor de naaste (zowel gemeenteleden als dorpsgenoten), met oog voor de zwakken.

Vaardigheden: Enthousiast samenwerkend. Kunnen samenbinden. Afspraken maken en nakomen. Goed communicerend. Middengroepen (breed) enthousiasmeren, daarin voorgaan en initiatieven (ook niet direct kerkelijk gedacht) ontplooien en bouwen naar meewerkende personen. Oudere gemeenteleden aandacht geven (volgens globaal schema) in balans met andere groepen. Zo mogelijk ouderlingen (mede) inschakelen bij deze taak/taken als hen dit ook gelukkig maakt. Bij een perfecte kandidaat voor 0,6 fte is het natuurlijk altijd mogelijk (voor max 0,2fte) elders specifieke deskundigheid in te huren. Bijvoorbeeld via kerkelijk werkers van buurgemeente met speciale kennis.
Typering predikant: Pastor met luisterend oor, Leraar die liefdevol handelt, met een duidelijke visie en liturgische vaardigheden. Die ook Charismatisch is. Herder met herkenbare “warme stem voor de schapen”
Voorkeur: Gezocht wordt naar een persoon, die het in zich heeft om zowel de oudere jeugd, de middengroepen en de ouderen aan te voelen, aan te spreken en daarbij gehoor te krijgen. Uiteindelijk bepaalt de  geschiktheid de keuze.
Woonlocatie: Bij 0,8 fte is wonen in de pastorie een vereiste vinden wij. Als andere dit onmogelijk maken en de reisafstand werkbaar is, is afwijking hiervan altijd mogelijk, zeker bij 0,6fte. Dan is elders wonen mits op korte afstand mogelijk. Dit om veel tijdverlies door reistijd te voorkomen.

Specifiek, kerntaken:

Eredienst: Gezocht wordt naar iemand, die het in zich heeft, om Gods woord, vernieuwend, aansprekend en vertaald naar deze tijd over te brengen op de gemeenteleden, zowel tijdens erediensten als in de dagelijkse praktijk en contacten.
Goede preken die aanspreken bouwen zeker de gemeente  en zijn daar om belangrijk.
Pastoraat:
Een predikant die actief wil en kan zijn in pastoraat en gemeente- opbouw. Die zelf hierover een visie heeft en deze visie verder met kerkenraad en gemeente  wil uitwerken, vorm geven en bewaken.
Vorming en Toerusting: Een predikant, die aandacht heeft voor alle leeftijdsgroepen in de gemeente en hierbij een missionaire instelling heeft en uitdraagt. Ook in zo’n situatie kan bij 0,6fte voor een aantal uren voor specifieke doelen en doelgroepen assistentie worden aangetrokken.
Organisatie en Beleid: Een predikant, die niet alles zelf doet (wil doen), maar weet te organiseren, delegeren en te motiveren.
Diaconaat: Een predikant, die het principe: Heb uw naaste lief als uzelf en God bovenal, in de praktijk kan en wil brengen. Daarbij niet alleen aan de naaste ver weg aandacht schenkt, maar ook de naaste die dichtbij woont en hulp behoeft niet vergeet.
Overige zaken die van belang zijn: Er zijn ongetwijfeld zaken te bedenken, die hiervoor nog niet genoemd zijn. Die zijn nadat ze met de beroepingscommissie zijn besproken en genoteerd, altijd nader in te vullen met de kerkenraad.