Geeft u regelmatig aan een goed doel? Dan zijn uw giften helemaal aftrekbaar.

De wet omschrijft wanneer giften afgetrokken kunnen worden. Is er sprake van een ‘periodieke gift’, dan is die gift helemaal aftrekbaar. Er moet wel sprake zijn van een schenkingsverplichting om gedurende ten minste 5 jaar een schenking te doen aan een goed doel met een ANBI status of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet, dan geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60,- en een aftrekplafond van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het bruto-inkomen van u en uw partner opgeteld minus de aftrekposten.

In het verleden was de ‘periodieke gift’ uitsluitend mogelijk via een notariële akte. Het is nu mogelijk via een onderhandse overeenkomst een ‘periodieke gift’ te doen. Dat verlaagt de kosten voor de schenker. Concept schenkingsovereenkomsten kunt u downloaden bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de ANBI status van de Diaconie vindt u hieronder.

Algemene gegevens

Naam ANBI: DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ECHTENERBRUG – OOSTERZEE C.A.ECHTENERBRUG
RSIN/Fiscaal nummer: 824 124 996
KVK nummer: 824124996
Website adres: www.pknechtenerbrugoosterzee.nl
E-mail: secretariaatdiaconie@pknechtenerbrugoosterzee.nl
Adres: Kromme Warren 22
Postcode: 8539 RX
Plaats: Echtenerbrug

De Protestantse gemeente te Echtenerbrug-Oosterzee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Echtenerbrug-Oosterzee.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknechtenerbrugoosterzee.nl vindt u het beleidsplan  van de diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder Verkorte staat van baten en lasten met toelichting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten – diaconie

Staat van baten en lasten 2021
Opbrengsten en Baten  Begroting 2022 Rekening 2021  Rekening 2020
Baten onroerende zaken 18.241 20.298 13.855
Rentebaten 80 4 418
Bijdragen levend geld 2.660 5.413 4.214
Door te zenden collecten en bijdragen 4.100 873 1.559
Totaal baten A 25.081 26.588 20.030
Uitgaven en kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
1.872 9.304 1.602
kosten kerkdiensten kerkelijke activiteiten 360 170 349
verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.600 1.329 1.668
kosten beheer, administratie en archief 3.749 3.506 3.643
rentelasten/bankkosten 120 191 120
diaconaal werk plaatselijk 3.320 4.896 2.505
diaconaal werk regionaal/landelijk 3.320 4.850 3.148
diaconaal werk wereldwijd 6.640 7.263 5.436
Afdracht door te zenden collecten en giften 4.100 873 1.559
Totaal lasten 25.081 32.382 20.030
Operationeel resultaat 0 -5.794 16
 
Incidentele baten en lasten
incidentele baten 26.589 355.497
incidentele laten
Incidentele baten en lasten (B) 36.589 355.497
Resultaat verslagjaar (A+B) 0 20.795 355.513
 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves -355.497
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves -20.972
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -20.972 -355.497
 
Resultaat algemene reserve (D) 0 -77 16

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie  (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.