Door de Kerkenraad is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
Het gaat dus om de zakelijke kant van het kerkelijk “bedrijf’. Het spreekt vanzelf dat de financiën hierin een grote rol spelen evenals het beheer van de gebouwen.

Jaarlijks wordt voor de gemeente Echtenerbrug/Oosterzee een begroting van uitgaven en ontvangsten opgesteld.
Na afloop van het jaar volgt de jaarrekening. In de begrotingen en jaarrekeningen vinden we de uitgaven terug voor onderhoud gebouwen, traktementen van predikant en kerkelijk werker, evenals de inkomsten uit Kerkbalans, collecten, pacht, rente en andere inkomsten.

Samenvattingen van de begrotingen en de jaarrekeningen worden jaarlijks ter inzage gelegd en tijdens gemeenteavonden besproken.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat thans uit 8 personen. Er wordt ééns per maand vergaderd.

 

Kerkrentmeesters