Ouderlingen

Ouderling-Administrateur
o Deze ambtsdrager verzorgt voor onze gemeente de ledenadministratie in ruime zin. Verwerkt de aanmeldingen en afmeldingen. Hij is degene, die (in overleg met de kerkenraad) bepaalt wie toegang heeft tot deze gegevens. Vanwege privacy voorschriften, is de kerkelijke administratie compleet anders dan vroeger (LRP). De ouderling-administrateur voorziet in overleg de diverse ambtsdragers van NAW gegevens van gemeenteleden etc.
o Deze functie kan gecombineerd worden met de taak van ouderling-coördinator(zie hierna).
o Deze ouderling kan en mag (graag zelfs) ook meedraaien in de wekelijkse taken in de eredienst zoals eerste- of tweede ouderling van dienst.

Ouderling-voorzitter
o Het ambt van ouderling-voorzitter omvat o.a. het vertegenwoordigen van onze gemeente bij officiële gelegenheden, dit in en/of na overleg met de kerkenraad.
o Het leiden (voorzitten) van de vergaderingen van kerkenraad, moderamen en ouderlingen overleg. Het leiden (deels) van de gezamenlijke vergaderingen met VEG Bantega en de PG St. Johannesga-Delfstrahuizen.
o Deze functie kan gecombineerd worden met die van ouderling-coördinator(zie hierna).
o De voorzitter kan tezamen met de leden van het DB (moderamen), de scriba, predikant en kerkelijk werker, via een telefoon-app (of op een andere wijze), gemakkelijk en efficiënt communiceren over spoedeisende zaken m.b.t. onze gemeente.
o Het schrijven van kopij voor het kerkblad Ûnderweis voor specifieke onderwerpen maakt deel uit (kan deel uitmaken) van de functie.
o De ouderling-voorzitter kan, in overleg met scriba en voorganger(s), voorstellen doen om tot een meer efficiënte invulling van de vergadertijd te komen. Ook is het mogelijk, dat de kerkenraad het moderamen machtigt een aantal zaken in principe te regelen, met rapportage van deze beslissingen in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering.
o Deze ouderling kan en mag (graag zelfs) ook meedraaien in de wekelijkse taken in de eredienst zoals eerste- of tweede ouderling van dienst.
o De ouderling-voorzitter mag en kan in algemene zin het reilen en zeilen van onze gemeente op alle gebieden monitoren en waar nodig en/of gevraagd adviezen geven.

Ouderling-scriba
o Het ambt van scriba omvat o.a. het ontvangen, verspreiden en beantwoorden van de berichten aan en van de gemeente, welke via de post of andere vormen van media (whats-app, mail, facebook, sms enz.) binnen komen of uitgaan.
o Is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van het Dienstenrooster t.b.v. de kerkenraad, organisten, beamerteam, lectoren, welkomsteam, ouderlingenrooster etc.
o Stelt jaarlijks het vergaderschema, traktatie- en dankrooster op voor de kerkenraad
o Stelt voor de vergaderingen de (concept)agenda op en draagt zorg voor de verslaglegging van de gemeenteavonden, ouderlingenoverleg etc.
o Is lid en bij toerbeurt notulist in het gezamenlijk overleg met buurgemeenten Bantega en Delfstrahuizen
o Schrijft kopij voor het kerkblad (kerkelijke agenda, uitnodiging gemeenteavond, vragen via ingekomen post voor plaatsing in kerkblad, etc.)
o Vervangt de preekvoorziener bij afwezigheid met het verspreiden van de liturgie van de gastpredikant (koster, beamerdienst, lector en organist)
o Coördineert en regelt zo nodig diverse werkzaamheden
o Deze functie kan misschien beter niet gecombineerd worden met de taak van ouderling-coördinator(zie hierna), tenzij de scriba met goede argumenten dit ambt toch aanvaardt.
o Deze ouderling kan en mag (graag zelfs) ook meedraaien in de wekelijkse taken in de eredienst zoals eerste- of tweede ouderling van dienst.

Senioren-ouderling
o Het ambt van senioren-ouderling omvat (op dit moment), de zorg voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder, in de ruimste zin.
o De invulling van deze taak, kan naar eigen inzicht worden aangepast, uitgebreid en/of uitgevoerd. Overleg met predikant en kerkelijk werker is daarbij noodzaak, ook om te voorkomen, dat er (te) kort na elkaar bezoeken worden gebracht aan dezelfde senioren gemeenteleden. De mogelijkheid kan ontstaan, dat de een (te) veel en een ander (te) weinig aandacht zou krijgen of die ervaring zou kunnen hebben.
o In de winterperiode worden er voor deze doelgroep regelmatig speciale middagen georganiseerd. Het kan zijn een gezamenlijke maaltijd en/of een bijbels onderwerp of een algemeen onderwerp. Deze doelgroep is in de avonden liever niet op pad.
o Deze functie kan gecombineerd worden met de taak van ouderling-coördinator(zie hierna).
o Deze ouderling kan en mag (graag zelfs) ook meedraaien in de wekelijkse taken in de eredienst zoals eerste- of tweede ouderling van dienst.

Jeugdouderling(en)
o Het ambt van jeugdouderling(en) omvat de pastorale zorg voor de drie groepen jeugd.
Groep 1 tot 6 jaar. Groep 2 van 6 jaar tot en met 12 jaar. Groep 3 van 13 jaar tot 18 jaar.
Voor personen die graag belijdenis willen doen wordt een aantal avonden georganiseerd
o Iedere groep heeft zijn eigen catechisatie, welke door (jeugd)ouderlingen, of door speciaal hiervoor gevraagde gemeenteleden of door predikant en kerkelijk werker worden gegeven.
o Er wordt hierbij een methode gebruikt, welke in een doorgaande reeks Bijbelse onderwerpen behandelt, zodat er een bepaald gedeelte van de Bijbelboeken worden behandeld.
o Bezoekt jongeren/kinderen/pasgeborenen namens de kerk.
o Heeft zitting in de Jeugdraad, die 2 tot 3 diensten per jaar verzorgt, waaronder de Kerstnachtdienst, waarbij de jeugd zelf een grote rol heeft in de organisatie.
o Heeft zitting in de bijzondere dienstencommissie: de startdienst, 1e kerstdag en 1e paasdag.
o Organiseert bij voldoende leiding de jeugdclubs.
o Stelt het rooster op van Het Kind van de Zondag, vraagt voorafgaand aan de avondmaalsviering twee kinderen die het brood en de wijn binnenbrengen (alleen in de Kruiskerk) en houdt contact met de persoon die de oppasdienst regelt.
o Coördineert de uitstapjes/bijzonderheden zoals EO Jongerendag, Sirkelslag en andere activiteiten voor de jeugd.
o Bovenstaande taken gebeurt in goed overleg met de kerkenraad, de predikant en kerkelijk werker.
o Deze functie kan gecombineerd worden met de taak van ouderling-coördinator.
o Deze ouderling kan en mag (graag zelfs) ook meedraaien in de wekelijkse taken in de eredienst zoals eerste- of tweede ouderling van dienst

Ouderlingen-Coördinator of algemeen ouderling
Er zijn een aantal ambtsdragers/ouderlingen, die niet vallen onder de eerder hierboven omschreven groepen. In de “oude” situatie zijn dit de wijkouderlingen, maar sinds september 2015 is de gemeente niet meer ingedeeld in wijken.

Ouderling-Coördinator (O-C)
o Er is in een viertal ouderling(en)-coördinator voorzien, die elk gemiddeld zeven Ogen & Oren hebben, die weer een aantal gemeenteleden hebben toegewezen gekregen om signalen in de gemeente op te vangen en door te geven aan de O-C.
o Er is een ouderling  die alle nieuw ingekomen gemeenteleden op korte termijn na inschrijving bezoekt en dit volgens een vast stramien doet met het uitdelen van een aantal voor de nieuw ingekomen mensen relevante zaken. (Zoals: wilt u het kerkblad lezen, kost nu € 17,50 per jaar. Website en uitzending gemist. Digitale kerkblad en Nieuwsbrief.).
o Omdat per eind juli 2017 drie ouderlingen-coördinator volgens rooster aftreden, zullen er ouderlingen moeten worden gezocht en gevonden om alle taken te kunnen vervullen.