Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuursorgaan van  onze plaatselijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit: predikant, ouderlingen (ouderlingen voor het pastoraat, ouderlingen met speciale taken en ouderlingen kerkrentmeesters) en diakenen. We noemen deze mensen gezamenlijk, de ambtsdragers.

De taken van de kerkenraad hebben te maken met :

 • Zorg voor de gemeente
 • Kerkdiensten en andere vieringen
 • Ontwikkelen van het beleid van de gemeente
 • Schrijven en het actueel houden van een beleidsplan,
 • Onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen
 • Bespreken van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen.

Elke protestantse gemeente (ook de onze) wordt geleid door mensen (vrijwilligers en geen professionals) met een bijzondere functie: de ambtsdragers en in gelijkwaardig ambt de predikant.

De bijzondere taken van de predikant binnen de gemeente zijn:

 • De verkondiging van het Woord op elk moment van de dag en week
 • Voorganger in (kerk)diensten en de uitleg van de Bijbel aan de gemeente
 • Bediening van de Sacramenten van Doop en Avondmaal
 • Catechese en de toerusting van de gemeente
 • Tezamen met de ouderlingen de pastorale zorg aan de gemeente

De 5 (pastorale) ouderlingen-coördinator dragen voornamelijk de zorg voor het pastoraat voor de gemeenteleden. De bejaarden- (80+) en jeugdouderlingen (0-18 jaar) dragen de zorg voor de hen toegewezen groep(en) gemeenteleden. De ouderlingen met een bijzondere taak (ouderling scriba, ouderling-voorzitter en ouderling-kerkrentmeesters), zijn belast met de werkzaamheden die behoren bij hun speciale status.

De diakenen helpen mensen in (vooral materiële) nood, binnen of buiten de gemeente.

Naast de drie bijzondere ambten (ouderlingen, predikant en diakenen) heeft elk gemeentelid vanuit zijn of haar geloof de taak (het ambt) om bij te dragen aan de kerk en een betere wereld. Het ambt is een taak die je niet alleen verricht, maar samen met anderen.