Inleiding

De diakenen vormen samen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier diakenen. Het college van diakenen vergadert iedere maand. Dat is een week vóór de kerkenraadsvergadering en nemen deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Indien nodig levert genoemd college een afgevaardigde naar de classisvergadering. De diakenen, of een afgevaardigde van hen, wonen de ringvergaderingen van Zuidwest-Friesland bij.

Doelstellingen

De diaconie heeft de volgende doelstellingen voor ogen:

 • Betrokkenheid van de gemeente bij haar diaconaal werk te vergroten
 • In nauwe samenwerking met de jeugdraad, de jeugd betrekken bij het diaconale werk
 • Het ontwikkelen van een visie, van waaruit het diaconaat mag worden vormgegeven
 • Bezinnen op vragen en ontwikkelingen binnen de kerk en de maatschappij
 • Zich steeds weer bezinnen op de te stellen prioriteiten en het vormen van het eigen diaconale werk
 • Actualiseren van de webpagina

Hoe wil de diaconie deze doelstellingen bereiken?

 • Gemeente meer voor te lichten en te betrekken bij het diaconale werk
 • Daadwerkelijke inzet voor de naaste door actief bezig te zijn. Het geloof handen en voeten te geven door persoonlijke aandacht te schenken aan mensen in onze naaste omgeving. Daar helpen waar het nodig is, binnen en buiten de eigen gemeente.
 • Alert zijn op ontwikkelingen en daar ook op anticiperen
 • Door contact te leggen en te onderhouden met organisaties, commissies en personen
 • Contacten die nodig zijn om inzicht te krijgen in behoeften en mogelijkheden om het diaconaat daadwerkelijk in de praktijk te brengen, binnen en buiten de eigen gemeente.

Diaconale taak

In de diaconie gaat het om barmhartigheid en gerechtigdheid in de kerk, plaatselijk en in de wereld, door te helpen en te delen.
In het diaconaat betonen de gemeenteleden de dienst aan de wereld, dichtbij en veraf, aan individuen en aan groepen.
Het belangrijkste is het geven van aandacht aan de gemeenteleden en de mensen waar men mee in aanraking komt. Daarnaast beseffen we dat de ander ook iets te bieden heeft.

Besteding diaconaal geld

Jaarlijks wordt in onderling overleg (diaconie, kerkrentmeesters, zending, jeugdraad) het
collecterooster vastgesteld. De diaconie volgt de advieslijnen van Kerk in Actie, Noodhulp, uitgekozen doelen door andere instanties, zelfgekozen doelen en volgen deels het bijdrageadvies van PKN Fryslân en PKN landelijk/wereldwijd.
De verdeelsleutel is: 2/4 voor wereldwijde projecten, 1/4 voor landelijke projecten en 1/4 voor plaatselijke projecten.

Activiteiten

De bloemengroet (of chocolaatjes o.i.d.) wordt naar ouderen vanaf 80 jaar gebracht wanneer zij jarig zijn. Dit gebeurt in overleg met de contactpersonen en de diaconie. Er wordt een kerstviering voor ouderen georganiseerd. De gemeenteleden vanaf 80 jaar ontvangen een kerstattentie.

Bloemengroet en attenties

 • Zieken: Gemeenteleden die in het ziekenhuis hebben gelegen, ontvangen bij thuiskomst een bloemengroet van de gemeente.
 • Jubilea: Echtparen die 25, 40, 45, 50, 55, 60 jaar of langer getrouwd zijn ontvangen een attentie.
 • Geboorte: Bij geboorte wordt in overleg met de wijk/jeugdouderling een bloemengroet gebracht.
 • Overige: De bloemengroet/attentie namens de kerk wordt pas bezorgd na afkondiging in de kerk.

Afsluiting

Jaarlijks wordt veel werk gedaan. Onze wens is dat niet door onze organisatie, maar door de Heilige Geest jongere en oudere gemeenteleden, rand- en onkerkelijke in onze omgeving geraakt worden door God. Daarnaast dienen wij elkaar te stimuleren in het (samen) bidden voor de opbouw van Gods koninkrijk. Bidden om inzicht te krijgen in de nood van deze wereld en wat wij daarin kunnen en mogen doen.