Geschiedenis

Informatie over de burgerlijke gemeente De Fryske Marren

Onze kerkelijke gemeente en omvat vijf dorpen, globaal aan de zuid- en oostzijde van het Tjeukemeer. Het ligt in de burgerlijke gemeente De Fryske Marren.

Dit is een gemeente met 3 grotere kernen (Joure met gemeentehuis, Lemmer en Balk). Waar bij deze 3 kernen een breed scala aan industrie is ontstaan, ligt het zwaartepunt in onze vijf dorpen, op de watersport en veeteelt, en daarbij betrokken kleinschalige bedrijven.

Onze dorpen liggen hoofdzakelijk in de veenpolders, die ontstonden, nadat in het verleden hier de turf is uitgegraven.

In de vijf dorpen: Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Echten, Oosterzee (Oosterzee-Buren en -Gietersebrug) en Bantega, zijn de nodige verzorgende bedrijven gevestigd, zoals loonbedrijven, machinewerkplaatsen, garages, scheepswerven, (jacht)havens, supermarkten, een doe het zelf zaak, een Houthandel en een warenhuis. Daarnaast nog de nodige B & B’s, hotels en restaurants.

Ook zijn er in Echtenerbrug en Oosterzee nog 2 gemeentelijke en 2 christelijke basisscholen. De middelbare scholen zijn in Lemmer, Joure en Heerenveen. Ook zijn er in de dorpen sportclubs, verenigingen en andere trekpleisters en speciale activiteiten. Onlangs zijn er in Delfstrahuizen een 50-tal riante recreatiebungalows gebouwd en eenzelfde aantal woningen en bungalows voor permanente bewoning. Iets verder terug zijn er in Oosterzee, op de plaats van de voormalige melkfabriek allerlei woningen gerealiseerd.

Door de gunstige ligging van onze gemeente aan de A6 (in IETS MEER DAN 1 uur in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht), is er ook een zekere vraag naar woningen vanuit die hoek, Immers in het westen is men door de vele files, vaak ook wel 1 uur kwijt aan woon-, werkverkeer, waarbij het enige verschil is, dat men daar minder kilometers aflegt.

Informatie over de kerkelijke gemeente

Onze Protestantse Gemeente te Echtenerbrug Oosterzee c.a. is op 13 november 2009 notarieel opgericht, en ontstaan uit de Hervormde Gemeente in Echten en Oosterzee en de Gereformeerde Kerk te Echtenerbrug, na een lange tijd “samen op weg gemeente” te zijn geweest. Per 1 januari 2010 werden we één Protestantse Gemeente Echtenerbrug Oosterzee, die 3 kerken hadden.

De officiële naam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel is:

Protestantse Gemeente te Echtenerbrug Oosterzee c.a.

De monumentale Martinuskerk in Oosterzee, is in 2016 verkocht en is prachtig verbouwd en nu als woning in gebruik.

Bij de fusie in 2009 werd afgesproken, om de eerste 5 jaar “alles te houden zoals het was”. Drie kerken, 1½ fte predikanten en een samengestelde kerkenraad.

Per oktober 2013 werd dit één fte in verband met emeritaat van de predikant voor een ½ fte.

Medio 2014 werden we vacant omdat onze predikant een beroep uit Giethoorn accepteerde. Onze gemeente kreeg een interim predikant tot medio januari 2017 en een parttime kerkelijk werker speciaal voor de middengroep van onze gemeenteleden en de jeugd.

Per 15 januari 2017 kreeg onze gemeente via een inleenconstructie van de Mobiliteitspool van PKN te Utrecht voor 3 jaar een proponent (een beginnend predikant in zijn/haar eerste gemeente). Dit contract kon na afloop niet worden verlengd voor eenzelfde tijd, terwijl onze gemeente toen niet koos voor het beroepen voor onbepaalde tijd van deze predikant. Er ontstond daardoor per 15 januari 2020 een nieuwe vacature, die feitelijk door de coronacrisis niet snel kon worden opgevuld. Een nieuwe interim predikant passend voor onze gemeente werd gelukkig al eind januari 2020, dus al voor het begin van de coronacrisis gevonden. Daarmee was de kerkenraad er toch in geslaagd in deze bijzondere (corona) tijd een goede oplossing te vinden voor de gemeente.

De druk om snel te beroepen liep daardoor niet verder op. Eind september 2021 werd door het moderamen een groep gevormd om het beroepingswerk voor te bereiden. Dit werk werd afgerond op 10 december 2021. De beroepingscommissie kon meteen aan het werk. Per eind februari 2022 werd de vacature op de website van PKN geplaatst. 6 weken later konden de gesprekken met de geselecteerde kandidaten beginnen. Uiteindelijk is dit geresulteerd in het beroepen en per 30 oktober 2022 bevestigen van de huidige predikant Ds. Arjen T. de Gorter.

In dit kader vinden we de coronatijd achteraf erg leerzaam. We hebben immers in korte tijd het live streamen van kerkdiensten (in de Kruiskerk) ontwikkeld.

Elke zondag, om 09.30 uur, afwisselend in de Kruiskerk te Echtenerbrug en de Laurenskerk in Echten, wordt er een kerkdienst gehouden.

Onze gemeente prijst zich gelukkig met het bezit van een moderne pastorie. Deze is per 1 november 2022 betrokken door de beroepen predikant.

Via de website van onze gemeente (www.pknechtenerbrugoosterzee.nl) presenteren we ons aan de leden en aan de buitenwereld. Dit doen we ook dagelijks via onze kerk App Ûnderweis, wekelijks via de zondagsbrief Ûnderweis en ongeveer ééns per 5 weken via ons kerkblad Ûnderweis.

Korte weergave van visie en missie

Het motto van onze gemeente is: Omzien naar elkaar”. Dit brengen we in de praktijk met 28 personen die Oog & Oor zijn in hun straat, elk met een 12-tal pastorale eenheden (PE’s), waarvan men het wel en wee volgt en zo nodig richting ouderling en/of predikant doorgeeft, voor opvolging. Er was (en is) speciale aandacht binnen onze kerk voor de jeugd en de middengroep. De laatste is immers de groep die de huidige (meestal wat oudere) ambtsdragers moet opvolgen om de continuïteit van onze gemeente te waarborgen. Het is verheugend te zien, dat er al een behoorlijke verjonging gaande is. Dat geeft moed en voelt als zegen.