Scriba

De scriba is de secretaris van de kerkenraad en het moderamen van de kerkenraad. Hij/zij maakt de agenda’s en verslagen van vergaderingen, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en voert alle correspondentie.

Globaal overzicht takenpakket van de scriba

  • Ontvangt en beantwoordt in- en uitgaande post kerkenraad
  • Stelt het vergaderschema, dank- en traktatierooster op van de kerkenraad
  • Stelt voor diverse vergaderingen de agenda op en draagt zorg voor de verslaglegging hiervan
  • Schrijft kopij voor het kerkblad Underweis
  • Coördineert en regelt zo nodig diverse werkzaamheden
  • Onderhoudt contact met predikant / pastoraal medewerker