Onze gemeente baseert zich op de PKN kerkorde van 2004 (laatstelijk gewijzigd januari 2013) en de hierop in 2008 in eerste instantie gebaseerde Plaatselijke Regeling (en de opvolger hiervan mei 2015).

Ons beleidsplan is niet enkel een instrument om de behoeften van de gemeenteleden te kunnen vervullen, maar vooral om recht te doen aan onze roeping om gemeente van Jezus Christus te willen zijn.

Ons motto om de 2 eerder genoemde doelen te verwezenlijken is:

“Omzien naar elkaar”

Visie

Na diverse gesprekken in de kerkenraad (en in overleg met de gemeente) zijn wij tot de conclusie gekomen dat de volgende vijf hoofdzaken onze gemeente typeren:

  1. Omzien naar elkaar.
  2. Open naar elkaar en elkaar aanvaarden.
  3. Versterking van het persoonlijk geloof en samen geloven.
  4. Enthousiast vieren en zingen.
  5. Een open oog en hart voor de noden van onze naaste, dichtbij en veraf. Hiervoor is beleid ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd namens de gemeente door de diaconie.

Het beleid van de kerkenraad is erop gericht de hierboven genoemde punten vorm te geven en tegelijk te proberen de gemeenteleden in de dorpen dichter bij elkaar te brengen en te houden.

Een goede organisatie van werkzaamheden door ambtsdragers en samenwerking van en met commissie- en gemeenteleden is hierbij noodzakelijk.

De structuur van de verschillende werkzaamheden en taken is in onderstaand document terug te lezen waarin tevens wordt de aard van al het werk beschreven. Voor meer details wordt verwezen naar de diverse beleidsplanonderdelen van het College van diakenen, het College van kerkrentmeesters, de Zendingscommissie, het Jeugd- en jongerenwerk, de Activiteitencommissie en de Plaatselijke regeling.